وی‌پی‌ان ۳۶۰ VPN 360

وی‌پی‌ان ۳۶۰ VPN 360

نرم افزاری برای تلفن های همراه که اخیرا مورد محبوبیت قرار گرفته و نسبت به باقی برنامه ها، دسترسی های معقول تری از دستگاه شما میخواهد.

دسترسی های این نرم افزار به شرح زیر میباشد:

  • دریافت داده (Data) از اینترنت
  • مشاهده ارتباطات شبکه
  • دسترسی کامل به شبکه
  • جلوگیری از به خواب رفتن دستگاه شما